Učitelji kot eni izmed ključnih deležnikov v vzgojno-izobraževalnem sistemu, absolutno in odločno zavračamo trikratno obvezno samotestiranje otrok v šoli; izvedba predmetnega odloka je namreč predvidena s 15. 11. 2021. Šola ni zdravstvena ustanova in učitelji nismo zdravstveni delavci! Naše kompetence in odgovornosti so zgolj v okviru procesa vzgoje in izobraževanja.

Učitelj ne more in ne sme prevzeti odgovornosti, če ob izvedbi samotestiranja pride do morebitnih posledic pri posameznem otroku. Učitelji ne moremo, ne smemo in ne bomo izvajali in nadzorovali medicinskih posegov na otrokih. Kakršen koli medicinski poseg je možen zgolj s soglasjem starša ali skrbnika (osnovni higienski pregledi, kot je npr. pregled uši v lasišču otroka, so onemogočeni tudi s soglasjem staršev).

Učitelji smo dolžni upoštevati Konvencijo o otrokovih pravicah in Ustavo RS, kjer otroci uživajo posebno varstvo. V primeru, da se bo predmetni odlok izvajal, se bo z njim posegalo v mnoge ustavno varovane pravice: pravice otrok, ki po ustavi uživajo posebno varstvo in skrb (56. člen Ustave RS); pravice in dolžnosti staršev, da vzdržujejo, izobražujejo in vzgajajo svoje otroke (54. člen Ustave RS); posebno varovanje družine (53. člen Ustave RS); pravica do nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic (35. člen Ustave RS),  pravica do enakopravnosti (14. člen Ustave RS), pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), pravice otrok (56. člen Ustave RS), pravica do svobode izobraževanja (57. člen Ustave RS),  pravica do svobode vesti (41. člen Ustave RS), pravica do svobode izražanja (39. člen Ustave RS). Prav tako se s predmetnim odlokom grobo krši Konvencijo o otrokovih pravicah, in sicer 19. člen, ki navaja: Države pogodbenice bodo z vsemi ustreznimi zakonodajnimi, upravnimi, družbenimi in vzgojnimi ukrepi varovale otroka pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, et al.

Zakon o pacientovih pravicah v 3. odstavku 8. člena jasno določa, da zdravstvena obravnava otrok poteka ustrezno njihovi starosti in zdravstvenemu stanju:

– brez nepotrebnih medicinskih posegov in dejanj, ki bi lahko povzročili telesno ali čustveno stisko otrok.

Varstvo pravic otrok je jasno vidno tudi v Družinskem zakoniku: 135. člen (načelo prvenstva in enake odgovornosti staršev do otrok) jasno določa: Starši imajo glavno in enako odgovornost za varstvo in vzgojo otroka ter njegov razvoj. Koristi otroka so njihova poglavitna skrb. Država jim nudi pomoč pri izvajanju njihove odgovornosti; 145. člen (Zastopstvo otrok) določa, da otroke zastopajo starši, razen če zakon določa drugače; 146. člen (sklepanje pravnih poslov) veleva, da otroke zastopajo starši, razen če zakon določa drugače. Prav tako 172. člen Družinskega zakonika jasno izkazuje, da lahko le sodišče odloči o zdravniškem pregledu ali zdravljenju otroka brez soglasja staršev ali v nasprotju z njihovo odločitvijo, kadar je to nujno potrebno, ker je ogroženo njegovo življenje ali je huje ogroženo njegovo zdravje. Ko je otrok v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice, sposoben privoliti v medicinski poseg ali v zdravstveno oskrbo, se ta ukrep lahko izvaja le z njegovim soglasjem.

Prav tako je Iniciativa slovenskih zdravnikov že 25. januarja podala strokovno mnenje o izvedbi posebnega presejalnega programa v VIZ in njegovi smiselnosti tako za učitelje kot za otroke. Razlogi za nasprotovanje so številni: 

Dosedanja praksa prostovoljne izvedbe presejalnih testov za samotestiranje med otroki in mladostniki v domačem okolju, je omogočala uresničevanje vseh zgoraj navedenih otrokovih in starševskih pravic. 

Kot sindikat, ki zastopa pravice delavcev v VIZ, pri tem pa ves čas deluje etično in moralno, sporočamo in svetujemo učiteljem, da v primeru predmetnega odloka ravnajo po svoji vesti, pri tem pa upoštevajo Ustavo RS, veljavno zakonodajo, mednarodne pravne akte o posebnih pravicah otrok, prav tako pa se opirajo na etiko in moralo. Na podlagi do sedaj videne sodne prakse (Vrhovno in Ustavno sodišče kronološko presojata o nezakonitih odlokih), ne dvomimo, da bomo učitelji v primeru tožbe zaradi kršenja pravic skupini, ki uživa posebno varstvo in zaščito, kazensko odgovarjali.

Predsednica in izvršni odbor Sindikata ZVIZ Sonce Slovenije:

Polonca Krobat, dipl. vzg. mag . mz.
Aleksandra Kostanjevec, dipl. trž. komun.
Bojana Pustinek, prof. zgo. in soc. 
Katarina Bošnjak, prof. spec. in reha. ped