Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
dr. Igor Papič, minister
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

V Ljubljani, 24. junij 2022

Javno pismo ministru za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igorju Papiču, ob zaključku šolskega leta 2021/22 

Dragi gospod minister!

Ob nastopu na funkcijo ministra izjemno pomembnega resorja, ki vključuje izobraževanje, znanost in šport, se obračamo na vas s pomembnim sporočilom. 

V prejšnjem mandatu je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na čelu z ministrico dr. Simono Kustec, predvsem v času epidemične krize povzročilo nemalo škode vsem v vzgoji in izobraževanju, tako nam, pedagogom, kot drugemu strokovnemu kadru, še bolj pa otrokom in mladostnikom, ki bi jih ta sistem moral ščititi in varovati. Z grobimi posegi v naše pedagoško delo smo bili prepuščeni na milost in nemilost Ministrstvu za zdravje, ki za naše delo ni pristojno, in se brez uspeha obračali na naš matični resor, da bi dobili relevantne informacije, pomoč in usmeritve.

S posegi, kot so bili zapiranje otrok in mladih v en prostor za nekaj ur (t. i. mehurčki), nošenje mask, samotestiranje, nenehne izolacije, hibridni pouk in šolanje na daljavo, je bilo učencem in dijakom onemogočeno učinkovito učenje ter kolikor toliko zdrav osebnostni razvoj. Njihovim učiteljem je bilo okrnjeno poučevanje na način, ki je otrokom in mladim blizu, učiteljem pa omogoča strokovno rast in zadovoljstvo ob opazovanju zadovoljnih učencev in dijakov. Otrokom in mladim je bila kršena njihova temeljna pravica: varno učno okolje. 

Po opažanju pedagogov in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju lahko zatrdimo, da so posegi v naše delo pustili najmanj štiri posledice na otrocih in mladih: 

  • Motiviranost učencev in dijakov je v nepredvidljivem učnem okolju (zaradi ukrepov) mnogo manjša, kar se kaže v njihovem slabšem znanju, spretnostih in veščinah. Slednji dve kompetenci smo učencem in dijakom odvzeli z odsotnostjo kabinetnega pouka ter tako osiromašili mnoge učne predmete (gospodinjstvo, tehnika, fizika, kemija, strokovni predmeti v srednjih šolah …), pri katerih sta ključnega pomena za razumevanje učne snovi. 
  • Gibalna sposobnost otrok in mladih je po odprtju osnovnih šol, ki so bile v času epidemije covida-19 večinoma zaprte, slaba, kažejo delni rezultati meritev športnovzgojnega kartona. Vodja sistema Gregor Starc politiko poziva k takojšnjemu ukrepanju, saj slabše gibalne sposobnosti vplivajo tudi na zdravje otrok in mladih in njihovo sposobnost sledenja učni snovi.
  • Pri učencih in dijakih opažamo šibko psihično stanje. To se kaže v nesamozavesti, strahu pred javnim ustnim ocenjevanjem v oddelku, apatičnosti, osamljenosti, potrebi po nenehnem dokazovanju, agresivnem vedenju, odvisnosti od elektronskih naprav in celo v poskusih samomora. Tudi poročila pedopsihiatrov s terena kažejo enako sliko: drastično poslabšanje psihičnega zdravja med mladimi.
  • Zapiranje otrok in mladostnikov v en prostor za nekaj ur oz. v lastne domove je pustilo posledice tudi v njihovem socialnem vedenju. Več je nesoglasji in prepirov ter manj sodelovanja. 

Številni otroci in mladi s posebnimi potrebami so v času izolacije ostali brez ustreznih obravnav specialnih pedagogov, logopedov in drugih strokovnih delavcev ter tako nazadovali v razvoju. Zaostanek med njimi in sovrstniki se je povečal in se s sedanjim običajnim delom najverjetneje nikoli ne bo bistveno zmanjšal. 

Kriza je v zadnjih dobrih dveh letih naplavila vse slabosti šolskega sistema. Ugrizniti v to kislo jabolko pomeni omogočiti otrokom in mladim, da postanejo ustvarjalni odrasli in prispevajo skupnosti in družbi veliko več, kot bodo to premogle generacije, ki se ta trenutek izobražujejo. 

In kako se tega lotiti?

Podpisniki tega pisma si želimo v šolskem letu 2022/23 izvedeti več o vplivu epidemične krize na motivacijo, znanje, psihofizično stanje in socialno vedenje učencev ter dijakov. Zato menimo, da bi bila koristna in nujna raziskava na to temo. Izpeljali bi jo neodvisni strokovnjaki s področja pedagogike, psihologije, sociologije in športa, v sodelovanju z učitelji, zaposlenimi na šolah. Slednji so z otroki in mladimi dnevno v stiku in jih, poleg staršev, najbolj poznajo. Na podlagi izsledkov raziskave bi lahko v vzgojno-izobraževalni proces z mirno vestjo uvedli aktivnosti učenja in poučevanja, ki bi potekale v drugačnem, varnem učnem okolju (tudi izven učilnice). V takem okolju bi uporabljali sodobne pristope (skozi igro, šport, ples, umetnost in raziskovanje, z vidnim učenjem, ob orientaciji, delo z modeli …), ki aktivirajo sposobnosti učencev in dijakov na način, da jim je učenje v veselje, da so lahko v tem procesu svobodni in ustvarjalni ter tudi samoiniciativno razvijejo vse svoje potenciale. 

Gospod minister dr. Igor Papič, pred nedavnim ste na XI. Konferenci slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije izjavili: »Nov izziv bo prenos znanja iz inštitutov in univerz v družbeno okolje«. Prepričani smo, da lahko naše razmišljanje, znanje in izkušnje pripomorejo k uresničenju tega izziva prav na področju, ki ga vodite. 

S spoštovanjem,

Renata Filipič, predmetna učiteljica kemije

Bojana Pustinek, prof. zgod. in soc.

Uroš Mikolič, dr. vet. med.

Brigita Pećanac, prof. raz. pouka

Tanja Radujković, prof. ang. in slo. jezika

Ula Gojo, prof. špa. in lik. komp., spec. psihoterapije

Adina Deucman, prof. ang. in geog. 

Polona Krobat, dipl. vzg., mag. maneg.

Katarina Bošnjak, prof. spec. in reha. ped. 

Alenka Lukač, prof. ang. in ped.

Adriana Sedej

Katja Zupan, prof. šp. vzg.

Tanja Toplak, podjetnica

Martin Butina

Ervin Lemark

Natalija Veselič-Martinjak, prof. lik. umetnosti

Špela Filipč, mag. prof. glas. ped., mag. prof. pred. vzg.

Blaž Filipič, univ. dipl. bioteh., zasebni učitelj

Alenka Mišič, mentorica Univerze za tretje življenjsko obdobje

Jure Modic

Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater,  pedopsihiater

dr. Jerneja Terčon, prof. defektologije

dr. Špela Peternel

Mag. Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med.

Nina Dečman, univ. dipl. socialna delavka

Alenka Horvat

Mojca Žugman

mag. Ljiljana Radosavljević, prof. mat. in slov. 

Marko Kous, org. soc. mreže

mag. Andraž Stevanovski, prof. slov. in dipl. južnoslovanist

Jasmina Mazej,  prof. slov. in soc. 

Slavko Melik, prof. geog. in zgo.

Emma Agali, prof. mat. in fiz. 

Klavdija Podjed, spec. med. posl. 

Marko Špolad, prof. mat.

Tjaša Vuzem

Ivan Jurgec

mateja: žlogar, A. R.

silvo: koželj, A. R.

dr. Milan Hosta, svetovalec 

Dejan Sotirov, predsednik društva Eternia ADHD (Mavrični bojevnik)

Mag. Anja Andrić Musar, prof. inkl. ped. 

Bogdan Kladnik – Bogdi

Živan Krevel, dr. med., dipl. univ. bio.

Barbara Pogledič

Aleksandra Kostanjevec, dipl. trž. kom. 

Esmeralda Vidmar, univ. dipl. teologije

Jaka Žorž

Rebeka Križanič

Davor Sattler

Nataša Vidic

Rok Zorc, prof. šp. vzg.

Vesna Cikron Knafelc, spec. zakonske in družinske terapije

Gaber Marolt, univ. dipl. ekon., MBA

Maja Zakotnik

Tea Likar, učitelj predšolske vzgoje, montessori pedagog

mag. Mateja Kržin

Vera Kanalec

Ksenija Kresnik Cotič, oec., podjetnica

Iztok Cotič, dipl. univ. politolog

Marko Hren, plesni pedagog, klub Plesno mesto

Anita Vihtelič, plesni pedagog, Jenkova nagrajenka za življenjsko delo, plesna šola in klub Plesno mesto

Alenka Šerbec, univ. dipl. soc.

Katja Čelik

Robert Hönn, učitelj joge

Klemen Štembal

Anja Simonič

Irena Jamšek Halas

Christina Jarc Stembal, montessori pedagog in starš

Miha Kebe, UEFA PRO trener

mag. Gregor Kos

Sabina Petač, učiteljica ang. 

mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt

Anda Perdan, dr. med. spec. splošne medicine

Andrej Likar, univ. dipl. inž. grad.

Sabina Janežič

Jože Nadu

mag. Maja Majcen Nadu

Pika Lipoglavšek

Vesna Gorjanc, dr. med.

Tina Vrhovec Andrič

Jure Žejn

Ingrid Gladek

Marjanca Pleško

Milanka Škof

Tina Jakše

Suzi Potočnik

Katarina Kuhar

Matej Jerman

Simona Mikša

Benjamin Mikša

Romana Bizilj

Mito Šinokvec

Jan Recek Čeak, ekon. tehnik

Petra Recek Čeak, zobotehnik 

Nataša Ružič

Tamara Viher

Tanja Potočnik

Ana Lana Vega

Nataša Vidic

Štefka Forjan

Dragoš Vidič

Tina Kržič

Iztok Taškovič

Robert Gril

Ines Gaisler

Teja Pribac

Gordana Grobelnik

Bojan Grobelnik

Gorazd Rejc 

Katja Vodopivec

Jana Kladnik

Renata Renja 

Zoran Stevanović, pred. stranke Resni.ca

Tina Jakše

dr. Irena Hren, višja predavateljica za področje prehrana in dietetika

Snežana Dolenc, dipl. univ. eoc.

Vojka Vratič

gregor: kamin, A.R.

Helena Sapač, dr. dent. med. 

Vesna Šolar, univ. dipl. doc. del.

Jasna Hude, prof. def.

Andrejka Kozlevčar, psihodinamska psihoterapevtka (ECCP)

Aleksandra Dobrič

Iztok Križan

Mojca Boh Ružić

Nataša Ružič

Maja Malinovska Tomasović

Metka Buhin

Nina Grum

Tadeja Korenčič

Alenka Poljanšek

Blanka Kovčič

Biljana Dušič, dr. med.

Mia Ličen, univ. dipl. mikrobiolog

Tadej Tozon, akad. slikar, učitelj ris. in slikanja

Irena Tozon

Saša Milekšič, univ. dipl. zgodovinarka

Matjaž Motalen, uni. dipl. ekon.

Jasmina Robnik Poličnik

Danijela Beč

mag. Maja Kovše

Zorica Avramska, dr. med., spec. urgentne medicine

Barbara Čižman

Tea Pečnik

Vito Leskovec

Karmen Režek

Renata Jurečič

Sandra Likar

Tadej Bašelj Pungeršič

Judita Hvala

Mojca Somrak

Barbara Urbanč

Danijel Supančič

Tatjana Galenko Golob, prof. nem. in ang.

Gregor Vesel Cejan, u. d. i. a.

Milena Svetlin, mag. pos. ved

Polona Kambič

Suzana Lavrič

Primož Modic

Tamara Vavtar

Indira Bečirević

Vesna Perić

Andrej Štampfel

Renata Golič

Andrej Jamšek

Milanka Jamšek

Vesna Draginc

Marija Klincov

Nataša Kosem

Tjaša Vajdetič

Melita Kramar

Petra Mihelak Novak, dr. med.

Marko Novak, dr. med.

Živko Mally

Mihael Gašpirc

Mojca Gornik

Grega Konstanjšek

Vilma Gornik

Joško Gornik

Urška Rogina Gornik

Aleš Zajc

Špela Maruša 

Petra Planinc, dr. med., spec. radiologije

Vesna Hrovat

Nina Kožlar

dr. Teja Fabjan

Petra Prodan Šumik, dr. dent. med.

Ines Urbančič

Mateja Žbogar

Klemen Lindič

Irena Turk

Jože Muc

Vanja Veselič

Vladimira Prezelj

mag. Tomaž Ogrin

Brigita Langerholc Žager, dipl. univ. ekon., olimpijka

Anita Jakše, učiteljica zgo. in geog. 

Darko Begić

Jože Kapš

Iniciativa Združeni pedagogi in starši Slovenije 

GU – Glas učitelja

Sindikat ZVIZ Sonce Slovenije

Združenje staršev Sonce Slovenije

ISZ – Iniciativa slovenskih zdravnikov

CIPS – Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

Iniciativa staršev za zaščito otrok